Taskim Trio – Muhayyer Kurdi Saz Semaisi

Taskim Trio – Muhayyer Kurdi Saz Semaisi

from the 2007 album Taskim Trio.