Spor Kulübü Nasıl Kurulur

Usta 30 Eylül 2016 0
Spor Kulübü Nasıl Kurulur

1- DERNEK TÜZÜĞÜ

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir.

Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir araya gelen bu kişilerin dernekleri ile ilgili bir tüzük hazırlamaları gerekir. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

a- Derneğin adı ve merkezi,

b- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı,

c- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,

d- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,

e- Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,

f- Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,

g- Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,

h- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,

i- Derneğin borçlanma usulleri,

j- Derneği iç denetim şekilleri,

k- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

l- Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.

(Örnek Tüzük Sayfamızdadır.)

2- DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK BELGELER

Dernek kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi (EK 1 Sayfamızdadır) ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

a- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,

b- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler 1’er artırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerini alındığına dair alındı belgesi verir. (EK 2 Sayfamızdadır)

KULÜP TESCİLİ NASIL YAPILIR

Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne kayıtlarını yaptırarak SPOR KULÜBÜ, Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler kayıt ve tescillerini yaptırdıktan sonra GENÇLİK KULÜBÜ, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptırdıklarında GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ünvanını kazanırlar.

Futbol branşının dışındaki spor branşlarında faaliyet göstermek amacıyla spor kulübü tescili yaptırmak isteyen kulüpler illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine kulüp tescilini ve branş tescilini yaptıracaklardır.

Futbol faaliyetlerinde bulunmak isteyen spor kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak tescilini yaptırır.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK
KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ

5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonuna tescil işlemini yaptırmak isteyen Futbol Kulüpleri veya Futbol branşı olan kulüpler, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre, başvuruda bulunabilirler.
Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.
Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.

FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
a) Taahhütname (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)
b) İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Kulüp Tüzüğü
c) Kulübün en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
d) Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi
e) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’ lerden alınacak Referans Belgesi (EK:2)
f) Bilgi Formu (EK:3)
g)Kulüp logosu (jpeg Formatında, 120×120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş),
h)Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sahasının olduğuna dair belge (Bu belgenin olmadığı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.)
Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları, Federasyonca oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın kullanımlarına verilip verilmediğinin incelemesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler için uygunluk belgesinin düzenlenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil işlemi yapılır.
Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar. Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin içinde “Yeni” kelimesi “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır. Tescilli bir kulübün isminin içine “gençlik” kelimesi yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir (Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor” ismi kabul edilmeyecektir).
Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir. Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın kullanımlarına verilip verilmediğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler için Uygunluk Belgesinin düzenlenmesinin ardından Federasyonca her sezon başı belirlenen aşağıda miktarları yazılı tescil ücretinin Futbol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.

YENİ TESCİL EDİLEN KULÜPLERİN LİGLERE KATILIMI
Tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen Gençler kategorilerindeki liglerden en az birine katılmak zorundadırlar. İkinci yıl istekleri halinde illerindeki Büyükler kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmaları yanı sıra Gençler kategorisindeki liglerden (U19, U17, U16, U15, U14, U13,U12, U11) en az birine katılmaları zorunludur. Tescili yapılan kulübün bulunduğu ilde Gençler kategorisinde lig bulunmuyorsa veya tescili yapılan kulüp askeri güç, üniversite kulübü ise illerindeki Büyükler kategorisinin en alt ligine katılabilirler.
Federasyon uygun gördüğü takdirde, tesciline izin verilen kulübe bir sonraki sezon, Gençler kategorisindeki liglerden en az birine katılması şartıyla aynı sezon içinde Büyükler kategorisinin en alt kümesindeki lige katılmasına izin verir. Bir sonraki sezon bu taahhüdünü yerine getirmeyen kulübün Başkanı ve imza sirkülerinde adı geçen yöneticileri ve kulüp Amatör Disiplin Kuruluna sevk edilir.

2015- 2016 SEZONU KULÜP TESCİL ÜCRETLERİ
a) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya İllerinden tescil talepleri uygun görülen kulüpler Federasyonun hesabına (7500 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
b) Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin, Siirt, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Kırşehir ve Osmaniye illerinden tescil talebi uygun görülen kulüpler Federasyon hesabına (750 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır. (Bu iller, TFF’ye tescilli kulüp sayısı 20 ve altında olan illerdir.)
c) Bu illerin dışında kalan illerden tescil talepleri uygun görülen kulüpler ise Federasyon hesabına (1500 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
Bayan futbol kulübü tescillerinde yukarıda belirtilen tescil ücretlerinin yarısı alınır. Daha önce bayan futbol takımı kuran kulüpler, erkekler kategorisinde faaliyet göstermek isterlerse belirlenen rayiç ücretin 1/2’sini yatırmaları gerekmektedir.
( EK-1 )

TAAHHÜTNAME
Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde amatör futbol faaliyetlerine katıldığından / katılacağından 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü, Türkiye Futbol
Federasyonu tarafından çıkarılan talimat, düzenleme ve esaslara, tescil ve müsabaka esaslarına uyacağımızı, bu kurallara kendi üyelerimizin, yetkililerimizin ve futbolcularımızın da uymasını temin edeceğimizi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev ve yetkileri ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla; TFF’nin ilk
derece hukuk kurallarının görev ve yetkilerini kabul edip kararlarına uyacağımızı, bu kararlar ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası hükmünce TFF talimatları, düzenlemeleri ile bunlara ilişkin uygulamalar aleyhine, sadece Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacağımızı; Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğunu kabul
ile kararlara karşı da herhangi bir adli veya idari yargı yolunda temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi gibi kanun yollarına başvurma hakkımız bulunmadığını ve sadece Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunacağımızı, bütün bunlara aykırı hareket ettiğimiz takdirde tescilimizin iptalini ve müsabakalara iştirak
ettirilmemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
NOT : Bu taahhütname Kulüp Yönetim Kurulu kararı olarak Karar Defterine yazılıp,kulüp yöneticilerince imzalandıktan sonra Noterde onaylattırılacaktır.
( EK-2 )

REFERANS BELGESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
Tescil Edilecek Kulübün :
İsmi :
İl – İlçe :
Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referans işlemlerini tamamlamıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
……………….. ASKF Başkanlığı
Tarih-Kaşe-İmza
( EK – 3 )

BİLGİ FORMU
KULÜBÜN
İsmi : ………………………………………………..
Rengi : ………………………………………………..
Ayırıcı İşareti (Amblem) : ………………………………………………..
İli – İlçesi : ………………………………………………..
Faaliyet Göstereceği Yer : ………………………………………………..
İdari Merkezinin Adresi : ………………………………………………..
Lokal Binasının Adresi : ………………………………………………..
Saha ve Tesislerinin Cinsi ve Yeri : ………………………………………………..
Tüzüğün Onayına İlişkin Resmi Yazı : ………………………………………………..
Kulübün Kurulmasına İlişkin,Bağlı
Bulunduğu Kuruluşun İzin Belgesi(x) : ………………………………………………..
Bu Bölüm Federasyonca Doldurulacaktır.
TESCİL TARİHİ : ………………………………………………..
RENK/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ : ………………………………………………..
(X) Özel ve Resmi Müessese ve Askeri Spor Kulüpleri tarafından doldurulacaktır.

Leave A Response »